1.                toepassingsgebied
Behoudens schriftelijk tegenbericht zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing op alle met de BVBA GREEN DEVELOPMENT aangegane overeenkomsten. 

2.                offertes
Alle offertes van de BVBA GREEN DEVELOPMENT zijn louter vrijblijvend en kunnen ingetrokken worden tot de onvoorwaardelijke schriftelijke aanvaarding ervan door de klant. Een goedgekeurde offerte kan enkel ontbonden worden ingeval van niet-nakoming door de BVBA GREEN DEVELOPMENT na ingebrekestelling conform artikel 3. Indien de klant, om gelijk welke andere reden, een goedgekeurde offerte annuleert is hij/zij een schadevergoeding verschuldigd aan de BVBA GREEN DEVELOPMENT gelijk aan:
-  100% van de in de offerte overeengekomen verkoopwaarde van de bestelde planten
- 30% van de in de offerte overeengekomen vergoeding voor uit de te voeren werken 

3.                uitvoeringstermijn
De door de BVBA GREEN DEVELOPMENT opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot annulatie en/of ontbinding van bestelde goederen en/of diensten. Op basis van de opgegeven leveringstermijnen kan nooit enige schadevergoeding gevorderd worden ten laste van BVBA GREEN DEVELOPMENT. Indien de indicatieve leveringstermijn niet nageleefd kan worden dient de klant de BVBA GREEN DEVELOPMENT aangetekend dan wel per faxen/of mail: info@greendevelopment.be in gebreke te stellen waarna deze laatste beschikt over een ultieme termijn van zeven werkdagen na kennisname van voormelde ingebrekestelling om alsnog te leveren dan wel de werken uit te voeren. In geval van niet-uitvoering op de achtste werkdag na voormelde ingebrekestelling is de overeenkomst van rechtswege ontbonden zonder dat deze ontbinding aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding lastens de klant of lastens de BVBA GREEN DEVELOPMENT. 

4.                aanpassing offerte
De BVBA GREEN DEVELOPMENT kan de overeengekomen prijs evenredig verhogen indien, na de onvoorwaardelijke aanvaarding van de offerte, er belangrijke prijsverhogende factoren voordoen buiten haar wil om. De verhoging van de aankoopprijs met minstens 5% is, bij wijze van voorbeeld, een belangrijke factor.De BVBA GREEN DEVELOPMENT behoudt zich het recht voor kleine afwijkingen te realiseren op de goedgekeurde leveringen en/of diensten indien deze noodzakelijk dan wel wenselijk zijn voor de realisatie ervan. Onder kleine afwijkingen worden ingrepen verstaan waarvan de kostprijs maximaal 5%van de totaalprijs van de offerte bedraagt. De klant kan de eventuele meer- of minder prijs van deze kleine afwijkingen niet protesteren. Grotere meer werken worden slechts uitgevoerd na de melding ervan aan de klant. 

5.                levering van goederen
Geleverde goederen worden niet teruggenomen en/of geruild. In geval van levering van goederen op een door de klant opgegeven adres geschiedt de aflevering van de goederen en de overdracht van risico op een voor een lichte vrachtwagen bereikbare plaats op het niveau gelijkvloers (genre: voordeur straatzijde). Voor leveringen boven 50kg dient de plaats van levering bereikbaar te zijn voor hefwerktuigen met een breedte van 2m en 2m hoogte . De klant is in ieder geval gehouden de BVBA GREEN DEVELOPMENT te informeren over de specifieke omstandigheden (zoals mogelijkheid tot parkeren e.d.) van de plaats van levering. De klant erkent dat de BVBA GREEN DEVELOPMENT bijkomende kosten (zowel werkuren aan 35 EUR per uur, extramateriaal als boetes wegens foutparkeren) in rekening kan brengen indien de levering niet kan geschieden aan de straatzijde, niveau gelijkvloers, binnen de15 min. Desgevallend dient de klant op eigen initiatief een parkeerverbod aan te vragen bij de bevoegde politiediensten.  

6.                levering van diensten
De geleverde diensten worden uitgevoerd conform de goedgekeurde offerte en op basis van de door de klant aangereikte informatie. In geval van grondwerken is de BVBA GREEN DEVELOPMENT slechts aansprakelijk voor schade aan riolering, gas en of waterleidingen, kabels e.d. indien de ligging ervan voorafgaandelijk door de klant correct werd aangeduid. De ingebruikname van de uitgevoerde werken door de klant veronderstelt de onvoorwaardelijke aanvaarding van de geleverde werken.

 7.                betaling
Alle uitgeschreven facturen zijn netto betaalbaar te Antwerpen binnen de 15 dagen na factuurdatum. In geval van laattijdige betaling wordt het hoofdbedrag van de factuur van rechtswege en zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is verhoogd met een conventionele interest van 1,25 % per begonnen maand, tot de integrale betaling ervan, en een conventionele schadevergoeding van 15%.

 8.                eigendomsvoorbehoud
Na levering van goederen en/of diensten is elk risico voor rekening van de klant. De eigendom van de geleverde goederen gaat even wel slechts over op de klant na de integrale betaling van de overeenstemmen de factuur. Tot aan deze betaling blijven de goederen exclusief eigendom van de BVBA GREEN DEVELOPMENT.  

9.                intellectuele eigendom
Alle tekeningen, ontwerpen e.d. die door de BVBA GREEN DEVELOPMENT of in haar opdracht zijn gemaakt mogen zonder de voorafgaandelijk een schriftelijke toelating van de BVBA GREEN DEVELOPMENT niet verder gebruikt worden. 

10.              zorg en meldingsplicht
Voor zover als nodig erkent de klant van de BVBA GREEN DEVELOPMENT de vereiste informatie te hebben ontvangen voor het correcte onderhoud van de geleverde planten. De klant erkent uitdrukkelijk het belang van regelmatige bewatering tijdens de eerste groeiseizoenen. De BVBA GREEN DEVELOPMENT staat niet in voor gebreken die ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik en/of gebrek aan zorg voor de geleverde planten. Naast voormelde zorgplicht heeft de klant tevens een meldingsplicht. De klant moet elk schadegeval zo snel mogelijk melden via fax of mail op info@greendevelopment.be waarna de BVBA GREEN DEVELOPMENT zich engageert om binnen de zeven werkdagen ter plaatse komen voor vaststellingen.

 11.              klachten
Eventuele klachten zijn slechts geldig indien zij per aangetekend schrijven, fax of mail op info@greendevelopment.be worden ingediend binnen de 48 uur na levering van goederen en/of diensten. Na ontvangst van de klacht beschikt de BVBA GREEN DEVELOPMENT over een minimale termijn van zeven werkdagen om de eventuele tekortkoming vast te stellen en, indien nodig, te herstellen. De aansprakelijkheid van de BVBA GREEN DEVELOPMENT is in ieder geval beperkt tot de vergoeding die uitbetaald wordt door haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De klant kan op eerste verzoek de details van deze verzekering opvragen. De eventueel aan de klant uit te betalen vergoeding kan in ieder geval de gefactureerde waarde van de door de BVBA GREEN DEVELOPMENT geleverde goederen en/of diensten niet overschrijden. In geval van overmacht kan geen schade weerhouden worden in hoofde van de BVBA GREEN DEVELOPMENT.

 12.              recht/rechtbank
Partijen erkennen dat enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Mechelen en, desgevallend, de Vrederechter van het Kanton te Mechelen bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele geschillen. Het Belgische recht is van toepassing.